Zapytania ofertowe w ramach RPO WL 2014-2020


Projekt COVIDONAL. Program aktywizacji oraz reintegracji społeczno zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lubelskim Obszarze Metropolitarnym w wyniku skutków pandemii koronawirusa


W dniu...............

zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe
......................

Wybrano ofertę .................................