Zapytania ofertowe w ramach RPO WL 2014-2020


Projekt COVIDONAL. Program aktywizacji oraz reintegracji społeczno zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lubelskim Obszarze Metropolitarnym w wyniku skutków pandemii koronawirusaW dniu 24/11/2021 na Bazie Konkurencyjności, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80693

zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej

Zachęcamy do składania ofert !
Termin: 02/12/2021 ; 10:00 

ROZSTRZYGNIĘCIE: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80693?sekcja=oferty