Zapytania ofertowe w ramach RPO WL 2014-2020


Projekt COVIDONAL. Program aktywizacji oraz reintegracji społeczno zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lubelskim Obszarze Metropolitarnym w wyniku skutków pandemii koronawirusa


W dniu 26/01/2023
zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe
7/SZKL/COVIDONAL/2021
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143020