ROZLICZENIE STAŻU ZA KWIECIEŃ 2020
W ZWIĄZKU Z COVID-19


Szanowni Państwo,

1. Wszystkie osoby kontynuujące staż bezpośrednio lub zdalnie są zobowiązane do systematycznego prowadzenia dokumentacji projektowej i wypełniania listy obecności i dziennika stażu.

2. W przypadku przejścia na zdalny tryb odbywania stażu, należy wykazać ten fakt w listach obecności i dzienniku stażowym. Informacje "praca zdalna" należy dopisać przy konkretnych dniach miesiąca. Należy pamiętać, że wpisywany w dzienniku stażowym "rodzaj wykonywanych zajęć / czynności" powinien zawierać elementy charakteryzujące pracę zdalną.

3. Uczestnicy projektu odbywający staż w trybie zdalnym nie otrzymają zwrotu kosztów przejazdu (za czas pracy zdalnej). 

4. Wypłaty dla uczestników projektu za odbyty w kwietniu 2020 staż będą odbywać się bez opóźnień, tj. 11.05.2020, pod warunkiem dopełnienia wszystkich wskazanych poniżej formalności.

5. Do 5 maja 2020 należy przesłać na adres email: fras.wspolnota@gmail.com kompletne / uzupełnione / podpisane (przez stażystę / opiekuna stażu i/lub pracodawcę) listy obecności, dzienniki stażu za odbyty miesiąc oraz dodatkowe oświadczenie o dostarczeniu oryginałów dokumentów do biura projektowego w momencie wznowienia obsługi bezpośredniej (do pobrania poniżej).

6.  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i staranności w wypełnianiu dokumentacji (prosimy pamiętać o wpisaniu imienia i nazwiska stażysty – w liście obecności, miejsca gdzie odbywa się staż, na jakim stanowisku odbywa się staż, itp.  

7. W przypadku:
- nie wysłania na adres email ww. dokumentów,
- wysłania dokumentów niekompletnych,
- wysłania dokumentów nie podpisanych, itp.
organizator stażu, nie będzie miał podstawy do wypłaty stypendium stażowego / zwrotu kosztów dojazdu

8. W temacie wysyłanej wiadomości proszę zamieścić: nazwisko i nazwę projektu


DZIENNIKI STAŻOWE I LISTY OBECNOŚCI NA KWIECIEŃ 2020:

OPINIA O UCZESTNIKU PROJEKTU DOTYCZĄCA ODBYTEGO STAŻU
U PRACODAWCY


Szanowni Państwo,  
przypominamy że po zakończonym stażu, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przedłożenia opinii Pracodawcy u którego odbywał staż.

Do pobrania poniżej: