Kontynuacja / zawieszenie stażu w ramach projektów
w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

1. Uczestnicy projektów mogą kontynuować staż odbywany stacjonarnie (w siedzibie / biurze / innym miejscu wskazanym przez Pracodawcę)  lub w formie zdalnej - w zależności od decyzji Pracodawcy / Uczestnika projektu
(w porozumieniu z Pracodawcą).

2. W przypadku przejścia na zdalny tryb odbywania stażu, należy wykazać ten fakt w listach obecności  i dzienniku stażowym. Informacje "praca zdalna" należy dopisać przy konkretnych dniach miesiąca. Należy pamiętać, że wpisywany w dzienniku stażowym "rodzaj wykonywanych zajęć / czynności" powinien zawierać elementy charakteryzujące pracę zdalną.

3. Uczestnicy projektu odbywający staż w trybie zdalnym nie otrzymają zwrotu kosztów przejazdu (za czas pracy zdalnej).

4. Jeśli przyjmujący na staż/pracodawca zawiesza działalność i nie ma możliwości przejścia stażysty na zdalny system pracy, Uczestnik projektu możne:

a/ wykorzystać przysługujący urlop (2 dni robocze za każde przepracowane 30 dni). Należy wtedy wypełnić wniosek o udzielenie dni wolnych  (do pobrania poniżej).
b/ zawiesić odbywanie stażu na czas zawieszenia pracy przez przyjmującego na staż. Należy wtedy wypełnić załącznik nr 1/zawieszenie (do pobrania poniżej) i skan wypełnionego oświadczenia przesłać na adres email: fras.wspolnota@gmail.com.

5. Uczestnikowi projektu, który zawiesza / przerywa odbywanie stażu nie przysługuje stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.

6. Wszystkie osoby chore i niezdolne do kontynuowania stażu powinny poinformować organizatora stażu o powyższym fakcie i/lub przesłać zaświadczenie lekarskie na adres email: fras.wspolnota@gmail.com. Zaświadczenie powinno być wystawione na  dane organizatora stażu (Fundację Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota, NIP: 918 216 64 19).

7. W temacie wysyłanej wiadomości proszę zamieścić: nazwisko i nazwę projektu.