Stowarzyszenie

jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, mającym swą pierwszą siedzibę w Łodzi, przy Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorką powołania prezesem Stowarzyszenia przez pierwsze dwadzieścia lat jego funkcjonowania była profesor Ewa Marynowicz-Hetka (1991-2011)

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność zwiększająca inicjatywy oddolne i inicjatywy lokalne
 2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
 3. Działalność na rzecz partycypacji społecznej, integracji i edukacji rodzin oraz osób starszych
 4. Poprawa jakości i poziomu życia rodzin oraz osób starszych poprzez aktywność społeczną
 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w życiu społecznym, w tym umacnianie życia rodzinnego i profilaktykę społeczną
 6. Rozwijanie i umacnianie zaangażowania, uczestnictwa oraz postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 7. Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego i kulturowego, w szczególności rozwój społeczny grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 8. Działalność o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym mającym na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie zrównoważonego rozwoju regionu, w szczególności w zakresie wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego
 9. Działalność na rzecz turystyki, agroturystyki i współpracy transgranicznej
 10. Działalność w obszarze rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 11. Wspieranie rozwoju rynku pracy poprzez działania na rzecz pracodawców, osób zatrudnionych, instytucji rynku pracy, a także przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości aktywizacji i zatrudnienia bezrobotnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Biuro projektów

Lubartowska 9/3, 20-115 Lublin, 513 787 166, fras.wspolnota@gmail.com

Poniedziałek - Piątek

08:30 - 16:30