Projekt 11.1
Ekspress do pracy 
w ramach
RPO WL 2014-2020

Cel główny projektu:

Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 40 osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (25K/15M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do XII.2022

Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 12% 

Projekt 11.1 Ekspress do pracy 
RPO WL 2014 - 2020


Wartość projektu: 1 898 400,00 zł
w tym dofinansowanie UE: 1 613 400,00 zł
wkład własny: 285 000,00


Grupę docelową w ramach proj.stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Spiczyn, w tym
w szczególności osoby z niepełnosprawnościami (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi) (40 osób: 25K/15M)


Są to os.dorosłe, z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.z2016r.poz.546), wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym oraz ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji
zawodowo-społecznej

Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające kryteria:
  • osoby zamieszkałe w Gminie Spiczyn
  • osoby z niepełnosprawnościami (w tym/lub z zaburz.psychicznymi)tj.osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
    z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  • w chwili przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia oraz są klientami pomocy społecznej, dla których świadczona jest praca socjalna.
Wsparcie w ramach projektu:

Zadanie 1:
Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza zaburzeń psychicznych, doradztwo zawodowe, diagnoza psychologiczna,mentoring,coaching, warsztaty.

Zadanie 2:
Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący:warsztaty, treningi, szkolenia w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych

Zadanie 3:
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo pracy i płatne staże (ok 1400,00 zł / mc x 6 mc)

Zadanie 4:
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne


Cel RPO WL 2014-2020 zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań na rzecz uczestników projektu. Nastąpi zintegrowanie uczestników z rynkiem pracy oraz integracja społeczna w oparciu o programy społeczne, edukacyjne, zawodowe i zdrowotne.