Projekt 11.1 COVIDONAL. Program aktywizacji oraz reintegracji społeczno zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lubelskim Obszarze Metropolitarnym w wyniku skutków pandemii koronawirusa

RPLU.11.01.00.06.0074/20 w ramach RPO WL 2014-2020

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Europejską Platformą Edukacyjną Sp. z o.o.


Cel główny projektu:
Zaktywizowanie zawodowe i społeczne 100 (60K/40M) osób wykluczonych lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego w wyniku skutków pandemii koronawirusa, w tym osób z niepełnosprawnościami (osoby z zaburzeniami psychicznymi), z których 80 osób podniesie kwalifikacje lub kompetencje (podwyższone kwalifikacje u minimum 40 osób) poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym - do VI.2023

Dofinansowanie: 1 659 229,92 zł
w tym dofinansowanie z UE: 1 659 229,92 zł
Całkowita wartość projektu: 292 805,28 zł

1. Grupę̨ docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin wskazanych w punkcie 1.8, w tym w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami (osoby z zaburzeniami psychicznymi) (100os:60K/40M) osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia
  • osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby bez doświadczenia zawodowego,
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, zwłaszcza w wyniku skutków pandemii koronawirusa.
2. Osoby dorosłe, z zaburzeniami psych w rozumieniu ust. z dn.19.08.1994r. o ochronie zdrowia psych (Dz.U.z2016r.poz.546), wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia oraz ustawy z dnia 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowo-społecznej.

3. Do projektu mogą przystąpić os, spełniające kryteria:
  • osoby zamieszkałe w województwie lubelskim
  • osoby z niepełnosprawnościami (osoby z zaburzeniami psychicznymi) tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r.o rehabilitacji zawodowo--społecznej i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dn.19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, a w chwili przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.
4. Dodatkową cechą grupy docelowej specyficzną dla niniejszego projektu jest fakt zaistnienia zaburzenia psychicznego u danej osoby od marca 2020 do daty zgłoszenia do projektu jako efekt bezpośredni lub pośredni pandemii koronawirusa u danej osoby lub w jej rodzinie lub najbliższym otoczeniu. Fakt ten będzie stwierdzony na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia oraz wyników badania kwestionariuszowego.

5. Założenia dodatkowe dla grupy docelowej:
  • co najmniej 55% osób objętych wsparciem w projekcie zamieszkuje na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w Regulaminie konkursu.
  • co najmniej 50% uczestników projektu to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014--2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

W ramach projektu Uczestnicy obligatoryjnie zostaną̨ objęci następującymi formami pomocy:


1. Usługa aktywnej integracji o charakterze SPOŁECZNYM
a. IŚR. Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji wraz z monitorowaniem, weryfikacją i korektą i umowa na wzór kontraktu Socjalnego) wymiar: 5h/1UP.
b. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD wymiar: 5h/1UP.
c. Indywidualne poradnictwo psychologiczne wymiar: 10h/1UP.
d. Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu wymiar: 10h/1UP.


2. Usługa aktywnej integracji o charakterze EDUKACYJNYM
a. Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, trening kompetencji psychospołecznych warsztaty prowadzone w duecie trenerskim wymiar: 3 dni x 8h.
b. Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych wymiar szkolenia kwalifikacyjnego dla 100 UP (śr.120h).
c. Za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym wszystkim UP przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 12,31 złotych brutto za 1h szkolenia ; 120h x 12,31 = 1 477,20 brutto.


3. Usługa aktywnej integracji o charakterze ZAWODOWYM
a. Badania lekarskie przed stażem.
b. Stypendium stażowe wymiar 4 miesiące x1 845,94 zł brutto = 7 383,76 brutto.
c. Pośrednictwo pracy wymiar 5h/1UP.

Cel RPO WL 2014-2020 zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań na rzecz uczestników projektu. Nastąpi zintegrowanie uczestników z rynkiem pracy oraz integracja społeczna w oparciu o programy społeczne, edukacyjne, zawodowe i zdrowotne.

Biuro projektu: Lubartowska 9/3, 20-115 Lublin, fras.wspolnota@gmail.com