Stowarzyszenie

jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, mającym swą pierwszą siedzibę w Łodzi, przy Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorką powołania prezesem Stowarzyszenia przez pierwsze dwadzieścia lat jego funkcjonowania była profesor Ewa Marynowicz-Hetka (1991-2011)

Projekt 11.1 ADAPTON w ramach RPO WL 2014-2020


Cel główny projektu:
Zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższone kwalifikacje 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji - do IX.2020

Dofinansowanie: 3 964 155,00 zł
w tym dofinansowanie UE: 3 548 031,74 zł
w tym dofinansowanie ze środków krajowych: 416 123,26 zł

Grupę docelową w ramach projektu stanowią (zgodnie z założeniami Działania 11.1) osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M). Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie.

Zadanie 1
Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna
ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching
Zadanie 2
Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne szkolenia
kompetencyjne i zawodowe
Zadanie 3
Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże
Zadanie 4
Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub
wsparcie psychologiczne

Cel RPO WL 2014-2020 zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań na rzecz uczestników projektu. Nastąpi zintegrowanie uczestników z rynkiem pracy oraz integracja społeczna w oparciu o programy społeczne, edukacyjne, zawodowe i zdrowotne.

Biuro projektu: Lubartowska 9/3, 20-115 Lublin, 513 787 166, fras.wspolnota@gmail.com